กิจกรรมเพื่อสังคม

กิจกรรมวิ่ง “กำจัดก่อนกัด”

WETLESS ร่วมเป็นผู้สนับสนุนกิจกรรมวิ่งกำจัดก่อนกัด โดยร่วมมือการดำเนินการกับทางโรตารี เพื่อรณรงค์ต่อต้านไข้เลือดออก พร้อมกับการส่งเสริมสุขภาพแก่ชุมชน โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมมากมายกว่า 2000 คน